Termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate
Nr crt Grupe de servicii Cod
serviciu
Denumire serviciu
Termen regim normal
Termen in regim urgenta Tarif in regim normal
-LEI-
1 Avize,receptii si furnizare de date
1.1 Avize si receptii 1.1.1 Aviz incepere lucrari 7 2 100
1.1.2 Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre 15 5 200, dar nu mai mult de 1500
1.1.3 Receptie lucrari fotogrammetrice 15 5 10 , dar nu mai mult de 2000
1.1.4 Receptie documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori 30 10 300
1.2 Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie 1.2.1 Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt
prealabil cu 24 de ore
2 1 15
1.2.2 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS 3 1 0
1.2.3 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite 3 1 40
1.2.4 Harti si planuri cadastrale si topografice digital-raster 3 1 30
1.2.5 Harti si planuri cadastrale si topografice
digitale-v ectorial
3 1 120
1.2.6 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 3 1 15
1.2.7 Copii certificate ale planurilor si hartilor 3 1 30
1.2.8 Plan parcelar in format digital 3 1 5
1.2.9 Plan parcelar analogic 3 1 20
1.2.10 Ortofotoplan rezolutie 0,5-2m 3 1 20
1.2.11 Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4m 3 1 100
1.2.12 Aerofotograme 3 1 150
1.2.13 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10m 3 1 10
1.2.14 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor
cuprinsa intre 1-20m
3 1 50
1.2.15 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai
mica de 20m
3 1 15
2 Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1 Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i) 2.1.1 Receptie si infiintare carte funciara 18 6 120
2.1.2 Receptie (nr.cadastral) 11 4 60
2.1.3 Infiintare carte funciara 11 4 60
2.2 Dezmembrare/Comasare 2.2.1 Receptie dezmembrare/comasare 7 3 60
2.2.2 Inscriere dezmembrare/comasare in carte funciara 7 3 60
2.2.3 Dezmembrare pentru expropieri 7 3 10
2.3 Intabulare sau inscriere provizorie 2.3.1 Drept de proprietate sau dezmembraminte , in favoarea persoanelor juridice 7 2 0,5%3)
2.3.2 Drept de proprietate sau dezmembraminte , in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii 7 2 0,15%3)
2.3.3 Ipoteca/Privilegiu 2 1 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate
2.3.4 Imobile expropriate 7 2 50
2.4 Notare 2.4.1 Fuziune/divizare 5 2 0,5%3)
2.4.2 Alte notari (inclusiv radierea) 4 2 60
2.5 Rectificare 2.5.1 Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil 1 - 0
2.5.2 Rectificare limite imobil si modificare suprafata 15 5 120
2.5.3 Reconstituire carte funciara 3 1 0
2.5.4 Modificare suprafata 9 3 60
2.5.5 Repozitionare imobil 9 3 0
2.5.6 Anulare operatiuni cadastrale 3 1 0
2.5.7 Anulare operatiuni cadastrale flux integrat 9 3  
2.6 Actualizare informatii tehnice 2.6.1 Inscriere constructii 15 5 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei
2.6.2 Extindere sau desfiintare constructii si actualizare
categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii
tehnice
15 5 60
2.7 Consultare/Informare 2.7.1 Consultare documente din arhiva 1 - 10
2.7.2 Extras de carte funciara pentru informare 2 1 20
2.7.3 Extras de carte funciara pentru autentificare 2 1 40
2.7.4 Certificat de sarcini 4 2 100
2.7.5 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare 2 1 5
2.7.6 Certificat privind identificarea numarului
topografic/cadastral si de carte funciara dupa
numele/denumirea proprietarului
10 3 100
2.7.7 Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan 3 1 15
2.7.8 Eliberare duplicat 3 1 10
2.7.9 Schimbarea certificatului de |autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura 9 3 100
             


Furnizarea
serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei.

3) Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de
circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la
aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr.
crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor/unitatilor individuale, dobandite in
baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se
va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2