Legislatie

ROI - 2020

Regulament interior al OCPI Salaj 2020

Legea 264/2021

pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

legea 264/2021- precizari

 precizari

Ordin 1/2020

pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Ordin 1764/2019

privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate  

Ordin 16/2019

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile firnizate de ANCPI si institutiile sale subordonate

Legea 7/1996 

 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare actualizata

Ordinul 700/2014

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Ordin 1445/2016

privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora  

Ordin 819/2016

privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale

HG 294/2015

privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciare 2015-2023

Legea 17/2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

HG 401/2013

Normă

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Legea 165/2013

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania

OUG 34/2013

privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991

pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor.

HG 1288/2012

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Ordin 1882/2011  pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie  
Ordin 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României
 Exproprieri

 - Protocol CNADNR ANCPI

 - Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obictive de interes national si local

 - HG 53 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Ordin 537/2001

- Privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României

Ordin 534/2001

-Privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Legea 247/2005

- Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Legea 1/2000

- pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere

Legea 18/1991

- Legea fondului funciar

HG 123/2002

 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 544/2001

- privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii