Törvények, jogszabályok
 Ordinul nr. 700/2014-modificat  Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Oridnul 1340/2015
Legea 7/1996 - modificata  - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare modificata prin Legea nr. 150/2015
 HG 294/2015  - privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciare 2015-2023
  Legea 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 Ordinul nr. 700/2014

 

- A apărut în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 571/31.07.2014 Ordinul Directorului Genenral al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Intră în vigoare în 30 august 2014

 

Hotărâre 401/2013

Normă

- A apărut în MO 393/29.06.2013 Hotărârea 401 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Legea 165/2013

- A aparut in MO 278/17.05.2013 Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania

Oronanță de urgență 34/2013

 - Ordonanța de urgență privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991

 - Ordonanța de urgență abrogă Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor.

Hotarare de Guvert 1288/2012  - Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Modificările aduse de Legea 127/2013 asupra Legii 7/1996  - Modificările aduse de Legea 127/2013 asupra Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 7/1996 din MO 246/2013
Legea nr.7 din 1996 actualizata  - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare modificata in MO 83/2013
Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare  O R D I N pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie
Ordin nr 40/2013 privind diferentele de suprafata   - ORDIN privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan
 Exproprieri

 - Protocol CNADNR ANCPI

 - Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obictive de interes national si local

 - HG 53 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010

Ordine Directorului General al ANCPI despre planuri parcelare

 - Ordinul DG al ANCPI nr. 621 din 06.04.2011

 - Ordinul DG al ANCPI nr. 881/2011 modificare 621

 - Ordinul DG al ANCPI nr. 909/2011 modificare 621

Ordin nr. 785 din 2011 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire adocumentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Ordin nr. 784 din 2011

- pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 Ordin nr. 78/2010

 

Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 78 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru scanarea si georeferentierea planurilor vechi de carte funciara.

OUG nr. 64/2010

Ordonanta de urgenta 64 din 30 iunie 2010 (OUG 64/2010) privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 Publicat in Monitorul Oficial 451 din 2 iulie 2010 (M. Of. 451/2010)

Ordin nr. 108/2010

Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 108 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei.

Ordin nr. 107/2010

Ordinul 107 din 29 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei

Ordin nr. 415/2009

- Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 415 din 08.10.2009 pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiiloe cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara publicat in Monitorul Oficial al României , Partea I,nr.675

Ordin nr. 186/2009

- Ordinul Directorului General nr. 186 din 17.04.2009 privind stabilirea termenelor pentru serviciile prestate de ANCPI si unitatile subordonate, emis in aplicarea Ordinului MAI nr. 39/2009/16.04.2009.

Ordin nr. 39/2009 modificat de Ordinul 176/2010

- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39/06.04.2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, publicat in MOF nr.253/16.04.2009 ; modificat de Ordinul nr. 176/2010 publicat in MOF nr. 572 din 12/08/2010.

Legea nr. 117 din 27 mai 2008

-privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

OUG nr. 214/2008

-Pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

PRECIZARE documente cadastrale(2008)

-Precizari privind modul de completare a unor anexe ale Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Ordin nr. 634 din 2006 modificat si completat prin Ordin 134/2009 si Ordin 415/2009

- pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Ordin nr. 133/2009 pentru modificarea si completarea Ordin nr. 633/2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

Ordin nr. 633 din 2006

- pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Ordin nr. 798/2005

-Pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

Ordin nr. 534/2001

-Privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Legea nr.7 din 1996 actualizata 2012

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare modificata prin Legea 133/2012

Legea nr.247 din 2005

- Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Legea nr.1 din 2000

- pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere

Legea nr.18 din 1991

- Legea fondului funciar

HG nr. 123/2002

 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea 544 din 2001  - privind liberul acces la informaţiile de interes public